środa, 6 marca 2019

Przyklad kolaborantów okupanta


Z uwagi na problemy z pokazaniem tej plejady kolaborantów wladz okupacyjnych w Polsce adresowanych tym linkiem, zly, powolny serwer, konieczna byla lepiej funkcjonujaca prezentacja.


Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło
Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego

Jarosław Gowin.
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Andrzej Adamczyk
Minister infrastruktury

Jan Krzysztof Ardanowski.
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
 
Witold Bańka
Minister sportu i turystyki

 
Mariusz Błaszczak
Minister obrony narodowej

  Joachim Brudziński.
Joachim Brudziński
Minister spraw wewnętrznych i administracji

Jacek Czaputowicz.
Jacek Czaputowicz
Minister spraw zagranicznych

Teresa Czerwińska
Minister finansów

Jadwiga Emilewicz
Minister przedsiębiorczości i technologii

Marek Gróbarczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Henryk Kowalczyk
Minister środowiska

Jerzy Kwieciński
Jerzy Kwieciński
Minister inwestycji i rozwoju

Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Łukasz Szumowski.
Łukasz Szumowski
Minister zdrowia

Krzysztof Tchórzewski
Minister energii

Marek Zagórski
Minister cyfryzacji

Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej


Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości

Beata Kempa
Minister - członek Rady Ministrów

Mariusz Kamiński
Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator służb specjalnych

 

niedziela, 13 stycznia 2019

Zmora cyfracji ?

Ekscesywne rozprzestrzenianie się technik elektronicznych w Polsce jest realizacją dyspozycji, jakie administracja kraju otrzymuje od środowisk zarządzających, nadzór nad cyfracją ma minister tegoż imienia.

Są niezliczone techniki cyfracji wdrażane na zupełnie do tego nieprzygotowanej populacji dzisiejszych Polaków, których każdy, przynajmniej spośród niższych warstw, został kolczykowany jak przysłowiowe bydlę i nadano mu jednoznaczny kod identyfikacyjny PESEL. Identyfikacja cyfrowa jednostek populacji Polaków została przygotowana jeszcze w czasach PRL, a więc można śmiało mówić o ciągłości technik identyfikacji jednostek populacji Polaków po tzw. transforamcji ustrojowej.

Jedną z mniej znanych technik cyfracji w celu kontroli populacji Polaków jest podpis elektroniczny, mający uwierzytelniać w technice elektronicznej, tzn. bez fizycznego kontaktu z osobnikiem, jego podpis. Otwiera to niebywałe możliwości fałszowania identyfikacji osobników, jedynie za pomocą technologii komputerowej przy użyciu algorytmów masowych, tzn. umożliwia to masowe fałszowanie identyfikacji a w efekcie wiarygodności dokumentów.

Warto tu zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy podpisem na papierze i na nośnikach elektronicznych. Nośniki papierowe mogą być przetwarzane ale w żmudnym postępowaniu, nośniki elektroniczne mogą być przetwarzane szybko i tanio przez algorytmy komputerowe, co otwiera nową możliwość przed przestępcami, mianowicie oszustwa lub rabunku elektronicznego.

Tu należy przypomnieć osobom o krótkiej pamięci lub o małym pojęciu o ryzykach przetwarzania elektronicznego, chyba najszybciej rozwijającą się dziedziną przemysłu jest przemysł przestępstw komputerowych. Ciągle są donoszone przypadki nadużyć i przestępstw komputerowych, akurat przed paru dniami była taka afera w RFN, opublikowano w internecie liczne dane polityków i innych zasrancew nazywanych też prominentami.

Wykrywalność przestępstw komputerowych jest jeszcze mniejsza niż w przypadku przestępstw tradycyjnych technik, po pierwsze z tego względu, że organa ścigania nie dysponują należytą wiedzą o technikach elektronicznych, podobnie prawodawstwo nie nadąża za pomysłowością przemysłu przestępstw elektronicznych.
Używany termin „przemysł przestępstw elektronicznych” jest o tyle uzasadniony, że jest on zorganizowany w sposób przemysłowy, dysponuje bazą, technologią i z reguły opiera się na produkcji masowej.

Sieciowe struktury komunikacji, przy czym w każdym prawie przypadku chodzi o sieć międzynarodową, skutkują tym, że organizacje przemysłu przestępstw elektronicznych rozmieszczone są na całym świecie, osadzone w gniazdach tak odległych od regionów, gdzie dokonywane są przestępstwa, że nie ma nawet żadnych możliwości prawnych i technicznych, aby przestępców ścigać.

Cytowany często Izrael, choć jest jednym z najważniejszych centrów przemysłu przestępstw elektronicznych, można mówić o tamtejszym zagłębiu przemysłu przestępstw elektronicznych, nie ma umów o ekstradycji z innymi państwami, tzn. przestępcy Żydzi nawet jeśli zostaną zidentyfikowani w jakimś kraju, nie mogą zostać postawieni przed sądem, gdyż ich ekstradycja nie jest możliwa. Ta zapobiegliwość Izraela, odmowa wszelkiej ekstradycji, jest uzasadniona wobec niezwykłej gęstości przestępców Żydów zarówno w tym kraju jak i na świecie, nie wyłączając Polski.

Taki znakomity rozwój przestępczości elektronicznej w Izraelu jest nie do pomyślenia bez współudziału i wsparcia tamtejszej administracji. Jest to tym bardziej konieczne, że Izrael jest jednym z ważniejszych centrów światowej żydowskiej sieci przestępczej, której centra znajdują się w ważnych centrach gospodarczych świata, jak New York, Londyn, Paryż, Berlin czy Moskwa. Być może pod naciskiem tej sieci musiano włączyć Cypr do UE, który od dziesięcioleci pełni funkcję węzła komunikacji, w tym przesyłu pieniędzy, pomiędzy Izraelem, Rosją i UE.

Niepokój z racji niebezpiecznych powiązań administracji w Polsce z przestępczym Izraelem jest całkiem uzasadniony, świadczy on bowiem o tym, że także ta administracja w Polsce musi być związana ze światową żydowską siecią przestępczą. Co może jedynie oznaczać, że została ona ustanowiono, zresztą nie bez przyklasku znacznej części ludności w Polsce, stan tej części ludności w Polsce można określić jako stan głębokiego zjełopienia, w najlepszym przypadku ograniczenia lub gruntownej niewiedzy, w każdym przypadku braku odpowiedzialności.

Należy podkreślić, że przeciętna wiedza użytkowników systemów cyfrowych o ich pułapkach i niebezpieczeństwach jest znikoma jak nie żadna, przeważa głupawy entuzjazm dla ułatwień jakie różne organizacje oferują, które tak dalece oszołomiły ich użytkowników, że nawet im na myśl nie przyjdzie, że otwierają kolejną puszkę Pandory. Otwierają kolejną technologię dla przemysłu przestępstw elektronicznych.
W przygotowaniu dla populacji w Polsce znajduje się pieniądz elektroniczny, którego namiastki w postaci karty plastykowej i pieniądza telefonicznego służą do tresury, szczególnie młodszego pokolenia. Pieniądz elektroniczny pozwoli na zdalne sterowanie osobnikami populacji.

Na temat organizacji państwa w Polsce i innych krajach, patrz PPZ.
13.01.2019

EuroWeek Szkoła Liderów

Wyciąg z dokumentu starosty kłodzkiego poz. nr. 4 o rejestracji tej organizacji jako stowarzyszenia zwykłego, patrz analiza Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego
Daty wpisów
do ewidencji
Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego
Reprezentacja
stowarzyszenia
Organ kontroli
wewnętrznej
Regulamin
działalności
Status
organizacji
pożytku
publicznego
Euroweek Szkoła Liderów    — ?! Plac Wolności 21,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane
jest przez Zarząd w składzie:
Prezes-Adam Jaśnikowski,
Członek Zarządu-Bogdan Kubicz,
Członek Zarządu- Kamil Brzeźiński
Komisja Rewizyjna:
Iwona Frąckiewicz,
Krzysztof Korfanty,
Sebastian Jaworski
Uchwła o przyjęciu regulaminu
z dnia 28.09.2016 r.
Nie
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3 .Środki działania stowarzyszenia zwykłego
1.1. Popieranie działań na rzecz rozwoju dobroczynności
i wolontariatu.
1.2. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
1.3. Promocja aktywnych metod nauki
i edukacji.
1.4. Promowanie nauki języków, poznawanie kultur świata,
wspieranie rozwoju sportu i ekologii.
1.5. Ochrona i promocja zdrowia oraz
współpracy międzynarodowej.
1.6. Promocja integracji europejskiej,
tolerancji i poszanowania praw człowieka.2. Obszar RP i zagranica.3.1.
Organizowanie szkoleń
2. Działania charytatywne i filantropijne- pomoc najuboższym
i chorym; dotkniętym kataklizmem i innymi zdarzeniami losowymi, poszkodowanym
w wypadkach i innych zdarzeniach.
3. Działania na rzecz ochrony zabytków,
tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie i realizacja prac konserwatorskich
i innych.
4. Wspieranie i promocja osób wybitnych, uzdolnionych w
kraju i zagranicą.
5. Wspieranie i propagowanie działań filantropijnych.
6.
Organizowanie spotkań, seminariów i konferencji.
7. Wspieranie działań
edukacyjnych, naukowych, oświatowych i wychowawczych.
8. Wspieranie działań
kulturalnych i wydarzeń kulturalnych.
9. Organizację koncertów, występów,
wystaw, wernisaży, spotkań literackich, plenerów, malarskich i rzeźbiarskich,
kursów i warsztatów, konkursów i festiwali.
10. Opiekę
i pomoc także w zakresie przekazywania środków finansowych dla najuboższych,
żyjących poniżej minimum socjalnego, bezrobotnych, chorych i cierpiących,
poszkodowanych w wypadkach.
11. Fundowanie stypendiów.
12. Wspieranie
i działanie na rzecz rozwoju i promowania kultury fizycznej i sportu.
13.
Wspieranie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i środowiska.
14. działanie i wspieranie promocji regionu,
w tym także produktów regionalnych.
15. Wspieranie działań na rzecz
kultu religijnego.
16. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami
i instytucjami państwowymi oraz wyznaniowymi.
17. Prowadzenie badań naukowych
w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi.
18. Prowadzenie wolontariatu
w różnych formach.
19. Międzynarodowe wymiany młodzieży.
20. Projekty
wspierające mobilność dorosłych.
21. Działania promujące ideę integracji
europejskiej.
Wyciąg z KRS:
 EUROWEEK FUNDACJA                       Data rejestracji     2016-11-03
Adres
ul. PL. WOLNOŚCI 21
57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA
zarzad
ADAM MARIAN JAŚNIKOWSKI
BOGDAN KUBICZ
organ nadzoru
IWONA MARIA FRONCKIEWICZ
APOLONIA BARBARA JAŚNIKOWSKA

miał być odpowiedzialny za kontrolę fundacji:  MEN, aktualnie kontroluje MSW.

13.01.2019

Do Archidiecezji krakowskiej

W dniu 2018-12-16 22:55:30 użytkownik prostopopolsku napisał: 

do sekretariat@diecezja.krakow.pl

Szanowni Ojcowie,

z uwagi na postępującą talmudyzację kościoła, w szczególności usunięcie z kanonu wiary zakazu lichwy/procentu, w celu otwarcia społeczeństwa dla potrzeb żydowskiego lichwiarstwa, zawiesza moja rodzina dalsze jakikolwiek płatności na rzecz instytucji czy osób kościoła. Wyrażamy w ten sposób sprzeciw wobec postępującej degeneracji moralnej i rozkładu w naszym kościele katolickim i odejścia od nauki Jezusa Chrystusa.
Degeneracja w kościele wyklucza, abyśmy te bezpożne i bluźniercze kadry wspierali finansowo, byłby to bowiem śmiertelny grzech.

Z poważaniem

Chrześcijanin13.01.2019

Zmiany na mapie Polski

są już dziś (13.09.2017) sygnalizowane przez google Maps w zachodnich regionach Polski, t.j. tych do których prędzej czy później zgłoszą swe roszczenia zachodni sąsiedzi Polski, n.p.
Ledwo pojawiły się mające nas bronić oddziały USA w Drawsku Pomorskim, a google prezentuje: Stettin, Politz, Pyritz, Lobez, Swidwin.


Stattin odpadł od Polski ?

po zajęciu Żagania przez oddziały USA, zniknął Żagań  z mamy google n.p. te miejscowości:
Sagan przedtem Żagań, czy Schweidnitz.

Sagan dawniej w Polsce Żagań

Od Niemców też można się uczyć, mówią: „jak się ma takich przyjaciół, to żadnych wrogów więcej nie potrzeba.”

13.01.2019

poniedziałek, 27 lutego 2017

RFN

Wokół Niemców krążą niezliczone baśnie, uprzedzenia a nawet nonsensy, zresztą podobnie wygląda stosunek Niemców do Polaków. Jako że problemy Niemców nie stanowią przedmiotu naszych uwag, zajmiemy się świadomością Polaków.

Karnawał

Niemcy ?!!
Karnawał

Jednym z większych nieporozumień odnośnie Niemców jest przekonanie, że wszyscy są nazistami i przy tym szczególnie skłonni do popełniania zbrodni wojennych, przeciwko ludzkości a wszelkich zbrodni w rodzaju holokaustu to szczególnie, tu należy się wskazówka od nośnie tzw. holokaustu dla tych, którzy nurzają się w sprośnej niewiedzy o tym zjawisku.

Rosenmontag

Dzisiaj akurat jest poniedziałek, w RFN nosi on nazwę Rosenmontag (Poniedziałek Róż) i ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem jest to rodzaj największego święta w roku dla wielu Niemców. W Rosenmontag organizowane są pochody, to jest punk kulminacyjny tej tzw. niem. „Fuenften Jahreszeit” (piątej pory roku), którą kończy dopiero środa popielcowa. Jej początek wyznacza tłusty czwartek, przygotowania do tej „pory roku” rozpoczynane są wszakże 11.11 o godzinie 11:11.

Piąta pora roku czyli Fasnet, Fasching, czy też Karneval

Piąta pora roku to RFN nie karnawał, jak sobie wielu w Polsce wyobraża, ale są przynajmniej trzy formy, zresztą z różnymi tradycjami.

Należy tu wspomnieć, że Fasnet/Karanwał wywodzi się z regionów na południe od dawnego rzymskiego limesu i jego centra znajdują się w części wzdłuż Renu. Przy czym Fasnet, żaden karnawał, jest typowy dla regionu szwabsko-alemańskiego, tzn. głównie Badeni-Württembergii. Jego tradycja różni się znacznie od tradycji karnawału, która wiąże się z terenami na północ od B-W z jej nadreńskimi centrami jak Moguncja (Mainz), Kolonia, Düsseldorf , Aachen.

Karnawał, organizowany przez towarzystwa karnawałowe, których członkowie odznaczają się swymi czapkami błazeńskimi, ma bardzo mieszczański charakter. Imprezy organizowane zawierają pewne stałe typy, n.p. gwardię z tzw. „Funkmariechen“ wywodzi się od wzoru markietanki, i jest iskrzącą (jak sama nazwa wskazuje, Funke – niem. iskra) tancerką. Przebrania uczestników imprez w tym pochodów nawiązują do strojów historycznych w szerokim rozumieniu. Pochód odbywa się statecznie, przy czym rozrzucane są wśród widzów tanie słodycze lub jakieś drobiazgi.

Pochody karnawałowe cechują nierzadko aluzje polityczne, wozy w pochodzie wybierają sobie często jakiś temat albo zdarzenie, przy czym dowcip jest przy tym dość rubaszny, czego dowodzi przykład z Duesseldorfu 2003.

Należy wszakże uwzględnić, że obchody karnawału mają bardzo mocne regionalne wpływy, wyraża się to w nazewnictwie, o ile w Moguncji mówi się o karnawale, to n.p. w Koloni jest raczej w użyciu określenie: „Fastelovend”. W ogóle ma karnawał w Koloni niebywale wiele regionalnych elementów, piosenki Fastelolovend są w znacznej mierze w dialekcie kolońskim, nie przeszkadza to, że niektóre z nich stały się standardami w całym RFN, Kolonia w tym czasie nazywa się Koele, nazwa oficjalna dla porównania jest Koeln. Uzupełniając, uczestnik karnawału nazywany w Koloni też w Duesseldorfie, „Jeck” co znaczy także szalony.

Inne źródło, zdecydowanie nie mieszczańskie a ludowe, ma Fasnet, który wywodzi się pogańskiej tradycji alemańskiej, naturalnie występującej obficie także w alemańskiej części Szwajcarii. Stroje nawiązują do czarownic, zwierząt, zawodów rzemiślniczych i ostatnio także do historii w tym aktualnej, przejmowane są także elementy z rejonów karnawału. Typowym są poza tym bardzo kosztowne maski, wykonane kunsztownie z drewna, stroje tzw. „Hänsele” wykonane z łatek wzgl, małych płytek drewnianych, naszytych w formie łusek rybnych, ważące wiele kilo. Uczestnicy pochodu kołatkami i innymi przyrządami usiłują wywołać jak największy hałas. Obejście ma bardziej ludowy i swobodny charakter, tak są dziewczęta porywane na wozy, malowane czy obsypywane konfetti, nierzadko można dostać lekkie uderzenie pęcherzem.

Naturalnie także w rejonie Fasnetu dużą rolę odgrywa dialekt lokalny, hasła Fasnetu są w dialekcie i różne w różnych gminach. Dialekt na Południu jest dialektem alemańskim zbliżonym do dialektów występujących w Szwajcarii. Uczestnicy Fasnetu określają się jako „Narr” co jest najbliższe polskiemu słowu „błazen”.

Inne szczególne zjawiskiem na Południu RFN, to tzw. „Guggenmusik”, muzyka Guggen, wzorce pochodzą z alemańskiej Szwajcarii (Bzylea). Muzyka ta zasadza się na uproszczonej notacji oryginału, co prowadzi do „fałszywych” tonów, ale pozwala także mniej sprawnym muzykom brać udział w muzykowaniu. W pochodach biorą udział zorganizowane grupy muzyków, jednolicie przebranych, grupy składają się z instrumentów dętych i wielu zestawów bębnów. Muzyka jest w efekcie rytmiczna, głośna a raczej krzykliwa.

Pwną odmianą raczej wtórną Fasnetu jest Fasching,


Karnawał a polityka

Okres karnawału odsłania mniej znaną, niezwykłą ale sympatyczną stronę społeczności niemieckiej. Jedno jest wszakże niezmienne, przygotowanie imprez na parę dni karnawału wymaga całorocznych przygotowań i te są brane bardzo poważnie przez organizatorów i członków. Grupy karnawałowe są bardzo ważnym elementem życia społecznego ale też politycznego. Każdy kandydat na burmistrza czy posła, burmistrz nie odważy się zignorować ważne posiedzenie grupy karnawałowej, w każdej gminie są z reguły więcej niż jedna, bowiem od takich grup zależy jego przyszłe poparcie w gminie czy mieście.

W RFN jest wielowiekowa już tradycja stawiania polityków przed błazeńskim sądem, do bardziej znanych należą w Stokach i Aachen. „Wezwanie” przed taki sąd jest cennym wyróżnieniem, jest przy tym odrobina szczerości w takim obejściu, gdyż politycy są w rzeczywistości jedynie błaznami, jak to określa red. Michalkiewicz w Polsce, którym nadano „zewnętrzne oznaki władzy”, bez „oznak wewnętrznych” mogą więc tylko pełnić rolę błaznów.

poniedziałek, 27. lutego 2017


Niemcy ?!!

Tytuł tego tekstu zawiera nie przypadkowo tekst RFN,. co stanowi skrót Republika Federalna Niemiec, bowiem jest to jedyna oficjalna nazwa dla naszego zachodniego sąsiada. Co prawda czytelnik nie bez racji się oburzy, „ale przecież nasze używają wyłącznie określenia Niemcy dla tego państwa, jest mowa wyłącznie o niemieckiej kanclerce a nie kanclerce federalnej”. Temu nie zaprzeczamy, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za śmieci, które są publikowane w mediach gównego nurtu, bowiem zawartość publikacji tych mediów ustalają ich właściciele, nierzadko są to tzw. zagraniczni inwestorzy.

Jak bardzo mylą się te media zwracają uwagę oficjalnie zatrudnieni jako członkowie rządu w RFN.

27. lutego 2017

poniedziałek, 11 lipca 2016

Gadzinówka Onent


Zwraca się uwagę czytelnika na fakt, że od tygodnia gadzinówka onet blokuje publikację tekstów prostopopolsku. Teksty odrzucone przez onet pojawiają się patrz. link, 11.07.2016. Liczba giwazdek "*" wskazuje, ile razy usiłowano tekst w onecie opublikować. Patrz też Spis treści blogu.

Wkazówka n.t. onetu.

Lista tekstów.

Ciekawe ile dzieci zmaga się z najróżniejszymi trudnościami

Źródło inspiracji pani Applebaum

A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,

Bezspornie wysyła NATO sygnał Polakom

Rosja nie może 

Zjawisko zamachu w UE

WIELKA FALA

Na podstawie papierów

Albanki, Polki, Ukrainki, ...

Się zużył

Zakakujące !!

Zjawisko zamachu w UE

Plan funkcjonuje
=========================
> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Jak widać udało się pani M. i jej światłym pomocnikom

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

wproawdzić posiłki do boju. "Kulutra powitalna" się sprawdziła

> http://wiadomosci.onet.pl/forum/atak-w-pociagu-w-bawarii-czterech-pasazerow-zostal,0,2829406,219625637,czytaj.html
  *  *  *  *  *  *
22.07.2016  19:47   20:23  20:48  20:52  23:22    23.07.2016  08:48  

Najważniejsze pytanie
********************************
jakie pojawia się przed ludnością jest, czy obecny reżym ma w ogóle zamiar chronić ludność przed importem tego rodzaju ekscesów

> http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html#MIKO

czy wręcz przeciwnie ?

> http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

Nadal  będzie realizował plan pana S w rmach OSF.
  *  *  * 23.07.2016  08:50  9:10  09:23   


**************************************
"Anne Applebaum: Kaczyński mnie inspiruje" cytat z ONETu

- http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html
Jak link przekonująco dowodzi, nie jest to jedyna inspiracja. Ta jest bardziej przydatna dla Ukrainy cz y Polski.
  *  *    10:35   12:13  
A to ci historia sojuszu Polski z sojusznikami,
***********************************************
> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Drole

sprawdzonego, pan  prezydent wie co ma mówić.
  *   08.07..2016  00:47 

Bezspornie wysyła NATO sygnał
***********************************************
> http://ndp.neon24.pl/post/132563,gen-miroslaw-rozanski-nato-wiecej-halasu-niz-konkretow

Polakom

> http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939
patrz tekst powyżej.
  *  *  *  08.07..2016   00:37  00:39   00:44 

Rosja nie może    dor tekstu onetu  "Andrzej Duda: NATO wysyła jasny sygnał solidarności"
******************************
"Nie można dopuścić, by Rosja rozmawiała z nami z pozycji siły", my za to możemy, bo zostaliśmy upoważnieni

> http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

tak bowiem ważna jest nasza rola.

http://macgregor.neon24.pl/post/132459,prostytucja-i-glupi-wasalizm#comment_1317939

Pan prezydent pięknie udokumentował, co napisano w powyższym linku. Mamy fajnego prezydenta i rząd.

Por. też słowa pana prezydenta z doświadczeniem, patrz  tekst powyżej.
  *  *   07.07.21016 14.:44 


WIELKA FALA
=================================
gnojówki medialnej: rozważań, dyskusji, ocen, domniemać, obaw a nawet demonstracji
przetacza się po nas ta fala smieci, po tzw. ostatnich "wyborach" w USA i nawet mysz nie jest w stanie uciec czy ukryć się przed tym potopem doniesień z najznakomitszych źródeł

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

choć sprawa jest prosta

- http://macgregor.neon24.pl/post/134911,a-wielomski-d-trump-prezydentem-usa-koniec-epoki-neokonow#comment_1343757

*   *  *  *  *  * liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
niemożliwe było umieścić link do "WIELKA FALA" w dyskusji
"Co oznacza dla nas wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA?"

 10.11.2016 11:56  12:07  13:08  :   12:10  13:04   :  13:12 Na podstawie papierów
=====================================
znalezionych w ciężarówce "niemiecka policja ściga nowego podejrzanego". Ciekawe kto i po co zostawił w ciężarówce papiery podejrzanego?

Już jednego podejrzanego musiała policja już wypuścić.

- https://marucha.wordpress.com/2016/12/20/to-jest-jednak-niesamowite-chamstwo-niemieckie-i-rosyjskie-media-oskarzyly-polaka-ze-dokonal-zamachu-w-berlinie/#comment-639134

No to przeniesiono do Berlina stosunki, jakie udało się im stworzyć na okupowanych terenach Palestyny, Czy  dowiemy się kiedyć jakie służby o to zadbały, bowiem te ostatnie zamachy coś wyglódają na inscenizację służb ? Jakiego podejrzanego nam podstawią na koniec ?

Inny przykład "rosyjskiego chamstwa"

- http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3010430,231397510,czytaj.html
  *  * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
  18:01  Albanki, Polki, Ukrainki, ...
===========================
Ciekawa geografia demokracji i podstępu

- http://wiadomosci.onet.pl/forum/koszmar-kobiet-zmuszanych-do-prostytucji,1,3084893,236591066,czytaj.html

Polacy są na Zachodzie pomocniczymi siłami roboczymi, powiedzmy trzeciego rzędu, przy czym niemała jest przy tym zasługa nami łaskawie zarządzających

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

którzy swe doświadczania zdobyli przecie w słynny NSZZ

- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

Polki są im wdzięczne, że mogły w końcu wyjechać na Zachód aby tam "dać d...y"

Przestępcy werbujący dziewczyny do potrzeb przemysłu rozrywkowego są fachowcami, którzy wiedzą jak nabierać dziewuchy z zaścianka na obiecanki, które nigdy nie zetknęły się przemysłem rozrywki.
 *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
22.02.2017  12:43   12:57 Się zużył
===============================
- https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

to "pomnik Jana Pawła II zawisa nad sceną, na stryczku", tak to jest jak "murzynek zrobił swoje", to można zawiesić. Czkamy na kolejną inscenizację, tym razem uliczną

- http://pppolsku.blogspot.com/2016/01/wykaz.html

Czyż nie należy podziękować kulturze, że po "Pokłosiu" uszczźżliwiła nas "Klątwą" ?

Przyznaję, w tekście są aluzje.
 *  *  *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
21.02.2017  22:50 ; 22.02  12.53  12:56 


Ciekawe ile dzieci zmaga się z najróżniejszymi trudnościami,
==================================  dot art w onecie o Antosiu
chociaż są zdrowe, gdyż ich rodzice są zatrudnieni na umowach śmieciowych albo po prostu z takich czy innych względów żyją w nędzy. Czy jest możliwe, abyśmy o ICH losie dowiedzieli się z naszych znakomitych mediów ?

- http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html

Czy też musimy się ograniczyć do tego wzruszającego doniesienia o Antosiu, które powinno nam, wg. zamierzenia mediów, wycisnąć łezkę, i zgodnie z planem wyciska.

Chyba trochę przesadziłem, bowiem dzieci rodziców na umowach śmieciowych, to są dzieci śmieciowe, którymi lepiej się nie zajmować, bo może to są też Polacy, ale za to mało ważni. Kto by się zajmował takimi duperelami ? Nieprawdaż ? A może ci krajowcy w Polsce, którzy żyją po prostu w nędzy nie są żadnymi Polakami ? To takie pytanie do patriotów.

W każdym razie nie nasi polscy patrioci

- http://petrene.com/guestbook/redirect.php?www=https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/
jakich nam media podarowały. 

I jakby Antosia nie było dosyć, to otrzymaliśmy jeszcze kolejną akcję

- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/startuja-mistrzostwa-swiata-w-dobroci/std4pfj
na szczęście mamy takie autorytety medialne jak pan Jerzy,

- http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jerzy-owsiak-do-ministra-zdrowia-to-zbrodnia-na-dzieciach-resort-odpowiada/4rkwd0h

które chętnie, za nasze datki, nam wskażą co jest dobre a co złe. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wskazać link

- http://pppolsku.blogspot.com/2012/12/spis.html

może jest w stanie sprowokować do jakiejś, choć najdrobniejszej refleksji. Inne linki też.
 * * *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został odrzucony przez onet
01.03.2017  18:28  18:37   19:25Zaskakujące !!
======================
""Dziewięć państw posiadających broń nuklearną to
USA,
Rosja,
Wielka Brytania,
Francja,
Chiny,
Indie,
Pakistan,
Izrael i
Korea Północna."

Na ósmej pozycji znajdujemy malutki kraik, który pomimo zakazów został wyposażony w jądrową technologię, jest mowa o Francji a później USA.

Ciekawe jakie siły zadbały o ten transfer technologii,

Iran jest kontorlowany aż do podszewki, a tu w tajemnicy mocarstwa wybudowały potęgę atomową. RFN też się do tego dołożył, przekazał sześć okrętów podwodnych zdolnych do przenoszenia głowic, przy czym odobirca "zapłacił" ponoć za cztery, dwa zostały z góry podarowane. Spójrzmy wszakże co wydarzyło się do dziś

- http://miksa.neon24.pl/post/132759,turecki-gambit#comment_1321567

Jakoś to nie bardzo pasuje do doniesień z tego źródła

- http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html
* *  liczba giwazdek wskazuje, ile razy ten tekst został skasowany przez onet, 04.08 nawet po 5 minutach.

03.07.2017 19:26, 04.08  09:15


założono 11.07.2016